BTW BE 0407.139.682
RPR Gent afdeling Oostende
Bankrekening BE13 2800 7758 0839

Middenstand vzw


Raad van Bestuur

Directie

Dossierbeheerders

Partners

Adres


PRIVACYVERKLARING MIDDENSTAND VZW

Onze vereniging Middenstand vzw Troonstraat 40-42, 8400 Oostende, BTW BE 0407.139.682, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ...

Middenstand vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Middenstand vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via mail aan info@liberale-middenstand.be of per brief aan Middenstand vzw, Troonstraat 40-42, 8400 Oostende

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Onder “verwerking van gegevens” verstaan we elke samenwerking van persoonsgegevens. Het begrip “verwerking” dekt o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Middenstand vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • KMO info en KMO advies doorgeven aan de leden en antwoorden op vragen van zijn leden
 • verwerking fiscale aangifte van zijn leden
 • anti-witwaswetgeving voor zijn hoedanigheid van fiscale dienstverlener
 • beheer KBO en aansluiting sociale kas voor zelfstandigen en wettelijke aansluitingen in zijn hoedanigheid van ondernemingsloket.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • identificatiegegevens leden (naam, adres, email, telefoon, kopie identiteitskaart, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, BTW nummer, burgerlijke stand, gezinstoestand, personen ten laste, mails en bankrekening));
 • identificatiegegevens personeel (naam, adres, email, telefoon, kopie identiteitskaart, rijksregisternummer, burgerlijke stand, gezinstoestand , personen ten laste, mails en bankrekening);
 • identificatiegegevens bestuurders (naam, adres, email, telefoon, kopie identiteitskaart, rijksregisternummer, burgerlijke stand, mails en bankrekening);
 • boekhouding vzw (naam, adres, email, telefoon, kopie identiteitskaart, rijksregisternummer, BTW, mails, bankrekeningnummer, ondernemingsnummer, BTW nummer)
 • identificatiegegevens ondernemingsloket ((naam, adres, email, telefoon, kopie identiteitskaart, rijksregisternummer, ondernemingsnummer, BTW nummer, burgerlijke stand, mails, bankrekekning)

We verwerken geen gevoelige gegevens zoals o.a. gegevens over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid, tenzij dergelijke gegevens inherent verbonden zijn aan en noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Er worden geen gegevens verkocht aan derde partijen noch geven wij die door aan derden. In een bepaald aantal situaties kunnen we verplicht worden deze gegevens toch door te geven met name: Aan de rechtsopvolgers, indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, indien er een wettelijke verplichting op ons rust, er een gerechtvaardigd belang is voor (een deel van) de Middenstand of de betrokken derde, wij daarvoor toestemming van de betrokkene verkrijgen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Middenstand vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij werken niet met een systeem van periodieke verwijdering van gegevens omdat dit voor de goede dienstverlening van (een deel van) de Middenstand niet mogelijk is. Immers, het is van het uiterste belang dat wij op elk ogenblik in de relatie in staat zijn om een volledige historiek te kunnen schetsen. Uiteraard is het een betrokkene steeds toegelaten zijn/haar rechten uit te oefenen zoals de wetgeving voorschrijft en zoals geschetst in de hieronder vermelde rubriek “uw rechten omtrent uw gegevens”.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Middenstand van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

U vindt onze contactgegevens ook terug op onze website liberale-middenstand.be

Tevens kunt U bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel 02/2744800, email contact@apd-gba.be , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van GDPR wetgeving en privacy bescherming. Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacy statement

Middenstand vzw kan zijn privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we de betrokkenen op de hoogte brengen via mail of via een aankondiging op onze website. Laatste versie is deze van 24.01.2022.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

  

 

©Geert Deman 2023 ® ontwerp Lipro vzw - Privacyverklaring